Học lái online

CHƯƠNG 6
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG QUA NƠI GIAO NHAU

6.1. Xe nào đã vào ngã tư trước được đi trước

–  Ở tình huống này, xe tải đã và ngã tư nên được đi trước, sau đó đến xe đạp và cuối cùng xe của bạn (khi rẽ phải phải nhường đường cho xe đạp đi trên phần đường dành riêng cho họ).

6.2. Xe ưu tiên được quyền đi trước (cho dù ở trên đường ưu tiên hay không ưu tiên)

–  Mặc dù xe cứu thương ở trên đường không ưu tiên nhưng vẫn đi trước xe mô tô.

6.3. Xe ở trên đường ưu tiên được đi trước

–  Xe mô tô ở trên đường ưu tiên nên được đi trước xe con.

–  Xe của bạn và xe con ở trên đường ưu tiên nên cùng được đi trước. Xe tải ở trên đường không ưu tiên nên phải đi sau cùng.

–  Xe của bạn ở trên đường không ưu tiên nên phải nhường đường cho xe con ở trên đường ưu đi trước.

–  Xe của bạn ở trên đường ưu tiên nên được đi trước xe con đang ở trên đường không ưu tiên.

6.4. Xe nào bên phải không bị vướng (không có xe khác) được đi trước.

–  Xe mô tô bên phải không bị vướng nên được đi trước. Tiếp theo xe con bên phải không còn vướng được đi và cuối cùng là xe tải.

–  Mặc dù đây là nơi giao nhau có vòng xuyến nhưng các xe chưa đi vào vòng xuyến nên phải tuân theo nguyên tắc xe nào bên phải không bị vướng sẽ được đi trước. Xe mô tô bên phải không bị vướng nên được đi đầu tiên, tiếp đến là xe tải, xe khách, xe con.

–  Xe tải bên phải không bị vướng nên được đi trước. Tiếp đến là xe con và cuối cùng là xe của bạn.

–  Bên phải xe của bạn không bị vướng nên được đi trước. Tiếp theo là xe tải và cuối cùng là xe đạp.

6.5. Xe rẽ phải đi trước xe đi thẳng và cuối cùng là xe rẽ trái.

–  Xe con rẽ phải được đi trước. Tiếp đến là xe của bạn đi thẳng và cuối cùng là mô tô.

–  Xe của bạn và xe tải gặp tín hiệu đèn xanh và xe tải đi thẳng nên được đi trước xe của bạn rẽ trái.

6.6. Tình huống phức tạp

– Trước tiên xem có xe nào vào ngã tư không. Nếu có thì nó được đi trước.

– Tiếp theo xem có xe ưu tiên không. Nếu có thì nó được đi (không cần biết nó ở trên đường ưu tiên hay không ưu tiên).

– Tiếp đến xem có xe ở trên đường ưu tiên hay không. Nếu có thì nó phải được đi. Trường hợp có 2 xe cùng ở trên đường ưu tiên, xe nào bên phải không bị vướng sẽ được đi trước. Trường hợp có 2 xe cùng ở trên đường ưu tiên và bên phải cùng bị vướng hoặc không cùng bị vướng thì xét theo thứ tự: xe rẽ phải, xe đi thẳng và xe rẽ trái.

– Cuối cùng là xét các xe ở trên đường không ưu tiên. Trường hợp có 2 xe cùng ở trên đường không ưu tiên, xe nào bên phải không bị vướng sẽ được đi trước. Trường hợp có 2 xe cùng ở trên đường không ưu tiên và bên phải cùng bị vướng hoặc không cùng bị vướng thì xét theo thứ tự: xe rẽ phải, xe đi thẳng và xe rẽ trái.

–  Không có xe vào trước ngã tư. Không có xe ưu tiên. Có 2 xe cùng ở trên đường ưu tiên là xe tải và mô tô, nhưng xe tải đi thẳng nên được đi trước xe mô tô (rẽ trái). Có 2 xe cùng ở trên đường không ưu tiên là xe con và xe khách, nhưng xe khách đi thẳng nên dược đi trước xe con (rẽ trái). Vì vậy, thứ tự đi là xe tải, xe mô tô, xe khách và xe con.

–  Không có xe vào trước ngã tư. Có 2 xe ưu tiên là xe quân sự và xe công an. Hai xe này quyên ưu tiên ngang nhau nên không nhường đường nhau. Hai xe này cũng cùng ở trên đường ưu tiên nên cũng không nhường đường nhau. Cuối cùng là do xe quân sự đi thẳng nên được đi trước xe công an. Vì vậy, thứ tự đi là: xe quân sự, xe công an và xe mô tô + xe con.

–  Không có xe vào ngã tư. Không có xe ưu tiên. Có 1 xe ở trên đường ưu tiên là xe mô tô nên được đi trước. Có 2 xe ở trên đường không ưu tiên là xe của bạn và xe con, nhưng xe con bên phải không bị vướng nên được đi trước xe của bạn. Vì vậy, thứ tự đi là: xe mô tô, xe con, xe của bạn.

Đề số 2 hạng B2