Học lái online

CHƯƠNG 6
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG QUA NƠI GIAO NHAU

6.1. Xe nào đã vào ngã tư trước được đi trước

–  Ở tình huống trên, ô tô con A đã vào ngã tư nên được đi trước, sau đó xe cứu thương (xe ưu tiên) mới được đi.

–  Ở tình huống này, xe con đã vào ngã ba trước nên được đi trước xe của bạn.

–  Ở tình huống này, xe tải đã và ngã tư nên được đi trước, sau đó đến xe đạp và cuối cùng xe của bạn (khi rẽ phải phải nhường đường cho xe đạp đi trên phần đường dành riêng cho họ).

6.2. Xe ưu tiên được quyền đi trước (cho dù ở trên đường ưu tiên hay không ưu tiên)

–  Ở tình huống trên, xe chữa cháy đi trước, tiếp theo là xe cứu thương (theo thứ tự xe ưu tiên, xe chữa cháy ưu tiên hơn).

–  Mặc dù xe cứu thương ở trên đường không ưu tiên nhưng vẫn đi trước xe mô tô.

–  Mặc dù xe công an ở trên đường ưu tiên nhưng xe chữa cháy vẫn được đi trước vì thứ tự ưu tiên cao hơn.

6.3. Xe ở trên đường ưu tiên được đi trước

–  Xe mô tô ở trên đường ưu tiên nên được đi trước xe con.

–  Xe của bạn ở trên đường không ưu tiên nên phải nhường đường cho xe tải đi trước.

–  Xe của bạn và xe con ở trên đường ưu tiên nên cùng được đi trước. Xe tải ở trên đường không ưu tiên nên phải đi sau cùng.

–  Xe của bạn ở trên đường không ưu tiên nên phải nhường đường cho xe con ở trên đường ưu đi trước.

–  Xe của bạn ở trên đường ưu tiên nên được đi trước xe con đang ở trên đường không ưu tiên.

6.4. Xe nào bên phải không bị vướng (không có xe khác) được đi trước.

–  Xe mô tô bên phải không bị vướng nên được đi trước. Tiếp theo xe con bên phải không còn vướng được đi và cuối cùng là xe tải.

–  Xe tải và xe con cùng ở trên đường không ưu tiên nhưng xe tải bên phải không bị vướng nên được đi trước.

–  Mặc dù đây là nơi giao nhau có vòng xuyến nhưng các xe chưa đi vào vòng xuyến nên phải tuân theo nguyên tắc xe nào bên phải không bị vướng sẽ được đi trước. Xe mô tô bên phải không bị vướng nên được đi đầu tiên, tiếp đến là xe tải, xe khách, xe con.

–  Xe đạp bên phải không bị vướng nên được đi trước. Tiếp theo là xe mô tô và cuối cùng là xe của bạn.

–  Xe tải bên phải không bị vướng nên được đi trước. Tiếp đến là xe con và cuối cùng là xe của bạn.

–  Bên phải xe của bạn không bị vướng nên được đi trước. Tiếp theo là xe tải và cuối cùng là xe đạp.

6.5. Xe rẽ phải đi trước xe đi thẳng và cuối cùng là xe rẽ trái.

–  Xe tải rẽ phải nên được đi trước. Tiếp đến là xe khách đi thẳng và cuối cùng là xe con rẽ trái.

–  Xe tải và xe khách cùng rẽ phải nên cùng được đi trước. Xe con rẽ trái đi sau cùng.

–  Xe con rẽ phải nên được đi trước xe khách đi thẳng. Xe tải không cắt ngang xe khác nên không phải nhường đường hay được được nhường đường.

–  Xe con rẽ phải được đi trước. Tiếp đến là xe của bạn đi thẳng và cuối cùng là mô tô.

–  Xe của bạn và xe tải gặp tín hiệu đèn xanh và xe tải đi thẳng nên được đi trước xe của bạn rẽ trái.

6.6. Tình huống phức tạp

– Trước tiên xem có xe nào vào ngã tư không. Nếu có thì nó được đi trước.

– Tiếp theo xem có xe ưu tiên không. Nếu có thì nó được đi (không cần biết nó ở trên đường ưu tiên hay không ưu tiên).

– Tiếp đến xem có xe ở trên đường ưu tiên hay không. Nếu có thì nó phải được đi. Trường hợp có 2 xe cùng ở trên đường ưu tiên, xe nào bên phải không bị vướng sẽ được đi trước. Trường hợp có 2 xe cùng ở trên đường ưu tiên và bên phải cùng bị vướng hoặc không cùng bị vướng thì xét theo thứ tự: xe rẽ phải, xe đi thẳng và xe rẽ trái.

– Cuối cùng là xét các xe ở trên đường không ưu tiên. Trường hợp có 2 xe cùng ở trên đường không ưu tiên, xe nào bên phải không bị vướng sẽ được đi trước. Trường hợp có 2 xe cùng ở trên đường không ưu tiên và bên phải cùng bị vướng hoặc không cùng bị vướng thì xét theo thứ tự: xe rẽ phải, xe đi thẳng và xe rẽ trái.

–  Không có xe vào trước ngã tư. Không có xe ưu tiên. Có 2 xe cùng ở trên đường ưu tiên là xe tải và mô tô, nhưng xe tải đi thẳng nên được đi trước xe mô tô (rẽ trái). Có 2 xe cùng ở trên đường không ưu tiên là xe con và xe khách, nhưng xe khách đi thẳng nên dược đi trước xe con (rẽ trái). Vì vậy, thứ tự đi là xe tải, xe mô tô, xe khách và xe con.

–  Không có xe vào trước ngã tư. Có xe ưu tiên là xe công an nên được đi trước. Có 1 xe ở trên đường ưu tiên là xe con nên được tiếp theo. Có 2 xe cùng ở trên đường không ưu tiên là xe tải và xe khách, nhưng xe tải đi thẳng nên được đi trước xe khách (rẽ trái). Vì vậy, thứ tự ưu tiên là: xe công an, xe con, xe tải và xe khách.

–  Không có xe vào trước ngã tư. Có xe ưu tiên là xe công an nên được đi trước. Có 1 xe ở trên đường ưu tiên là xe tải nên được đi tiếp theo. Có 2 xe cùng ở trên đường không ưu tiên là xe khách và xe con, nhưng bên phải xe khách không bị vướng nên được đi trước xe con.

–  Không có xe vào trước ngã tư. Không có xe ưu tiên. Có 1 xe ở trên đường ưu tiên là xe con nên được đi trước. Có 2 xe ở trên đường không ưu tiên là xe tải và xe khách, nhưng xe tải rẽ phải nên được đi trước xe khách (rẽ trái).

–  Không có xe vào trước ngã tư. Có 2 xe ưu tiên là xe quân sự và xe công an. Hai xe này được ưu tiên ngang nhau nên không nhường đường nhau. Hai xe này cùng ở trên đường ưu tiên nên cũng không nhường đường nhau. Cuối cùng, vì bên phải xe quân sự không bị vướng nên được đi trước xe công an. 

–  Không có xe vào trước ngã tư. Không có xe ưu tiên. Có 1 xe ở trên đường ưu tiên là xe con B nên được đi trước. Có 2 xe cùng ở trên đường không ưu tiên là xe tải và xe con A, nhưng vì xe tải đi thẳng nên được đi trước xe con A (rẽ trái). Vì vậy, thứ tự đi là: xe con B, xe tải và xe con A.

–  Không có xe vào trước ngã tư. Có 1 xe ưu tiên là xe công an nên được đi trước. Có 2 xe cùng ở trên đường ưu tiên là xe con và xe tải, nhưng bên phải xe con không bị vướng nên được đi trước xe tải. Cuối cùng là xe ở trên đường không ưu tiên là xe khách. Vì vậy, thứ tự đi là: xe công an, xe con, xe tải và xe khách.

–  Không có xe vào trước ngã tư. Có 2 xe ưu tiên là xe quân sự và xe công an. Hai xe này quyên ưu tiên ngang nhau nên không nhường đường nhau. Hai xe này cũng cùng ở trên đường ưu tiên nên cũng không nhường đường nhau. Cuối cùng là do xe quân sự đi thẳng nên được đi trước xe công an. Vì vậy, thứ tự đi là: xe quân sự, xe công an và xe mô tô + xe con.

–  Có 1 xe vào nơi giao nhau là xe tải nên được đi trước. Không có xe ưu tiên. Không có xe ở trên đường ưu tiên. Có 2 xe bên phải đều không bị vướng, nhưng xe khách đi thẳng nên được đi trước xe của bạn (rẽ trái).

–  Không có xe vào ngã tư. Không có xe ưu tiên. Có 1 xe ở trên đường ưu tiên là xe của bạn nên được đi trước. Có 2 xe cùng ở trên đường không ưu tiên là xe con và xe tải, nhưng xe con rẽ phải nên được đi trước xe tải (rẽ trái). Vì vậy, thứ tự đi là: xe của bạn, xe con, xe tải.

–  Không có xe vào ngã tư. Không có xe ưu tiên. Có 1 xe ở trên đường ưu tiên là xe mô tô nên được đi trước. Có 2 xe ở trên đường không ưu tiên là xe của bạn và xe con, nhưng xe con bên phải không bị vướng nên được đi trước xe của bạn. Vì vậy, thứ tự đi là: xe mô tô, xe con, xe của bạn.

–  Không có xe vào ngã tư. Không có xe ưu tiên. Có 1 xe ở trên đường ưu tiên là xe của bạn nên được đi trước. Có 2 xe ở trên đường không ưu tiên là xe tải và xe con, nhưng bên phải xe con không bị vướng nên được đi trước xe tải. Vì vậy, thứ tự đi là: xe của bạn, xe con và xe tải.

Đề số 2 hạng B2