Học lái online

CHƯƠNG 5
BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

5.1. Biển báo cấm

Đường cấm

– Cấm tất cả phương tiện  tham gia giao thông đi lại cả hai hướng, trừ các xe ưu tiên.

– Cấm ô tô (kể cả mô tô 3 bánh) đi vào. Xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên được đi vào.

– Chú ý: hình vẽ màu đen biểu thị cho xe con, xe mô tô 3 bánh, xe tải và máy kéo.

– Cấm mô tô (2 và 3 bánh) đi vào. Xe gắn máy và xe ưu tiên được đi vào.

– Chú ý: hình vẽ màu đen biểu thị cho xe mô tô 2 và 3 bánh.

– Cấm ô tô tải đi vào. 

– Chú ý: hình vẽ màu đen biểu thị cho xe ô tô tải và máy kéo.

Cấm đi ngược chiều

– Cấm tất cả phương tiên  tham gia giao thông đi vào, trừ các xe ưu tiên.

Cấm ô tô

– Cấm ô tô (kể cả mô tô 3 bánh) đi vào. Xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên được đi vào.

Cấm ô tô rẽ phải

– Cấm ô tô kể cả mô tô 3 bánh rẽ phải.

Cấm mô tô

– Cấm mô tô (2 và 3 bánh) đi vào. Xe gắn máy và xe ưu tiên được đi vào.

Cấm ô tô tải

– Cấm ô tô tải đi vào. 

Cấm máy kéo

– Cấm máy kéo đi vào.

Cấm đi xe đạp

– Cấm xe đạp đi vào.

Cấm xe ba bánh có động cơ

– Cấm xe lam, xích lô máy, xe lôi máy… đi vào.

Cấm xe ba bánh có động cơ

– Cấm xe lam, xích lô máy, xe lôi máy… đi vào.

Cấm xe ba bánh không có động cơ

– Cấm xe xích, xe lôi đạp… đi vào.

Cấm người đi bộ

– Cấm người đi bộ đi vào.

Cấm rẽ trái

– Cấm các phương tiện giao thông rẽ trái.

Cấm rẽ phải

– Cấm các phương tiện giao thông rẽ phải.

Cấm quay đầu xe

– Cấm các phương tiện giao thông quay đầu xe.

Cấm rẽ trái và quay đầu xe

– Cấm các phương tiện giao thông rẽ trái hoặc quay đầu xe.

Cấm rẽ phải và quay đầu xe

– Cấm các phương tiện giao thông rẽ phải hoặc quay đầu xe.

Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe

– Cấm ô tô rẽ trái hoặc quay đầu xe.

Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe

– Cấm ô tô rẽ phải hoặc quay đầu xe.

Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm

– Cấm xe cơ giới chạy ban đêm với tốc độ tối đa quá trị số ghi trên biển.

– Trong đoạn đường 500 mét tính từ biển báo không được bóp còi.

– Cấm xe cơ giới dừng và đỗ ở phía trước và sau biển (thông thường biển báo không có hiệu lực ở phía trước biển).

– Cấm ô tô tải dừng và đỗ.

Cấm đỗ xe

– Cấm xe cơ giới đỗ  xe ở phía đường đặt biển.

Hết cấm vượt

– Báo biển cấm ô tô vượt và cấm ô tô tải vượt hết tác dụng.

Hết tốc độ tối đa cho phép

– Báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển báo “tốc độ tối đa cho phép” hết tác dụng.

Hết tất cả các lệnh cấm

– Báo cho người tham gia giao thông biết các biển báo cấm được đặt trước biển này hết tác dụng.

Câu hỏi ôn tập

Đề số 2 hạng B2